منوهای نصب در پنل مدیریت

برنامه درسی دوره

درس ۱ : مقدمات مربوط به کدهای محاسباتی بخش اول 00:00:00
درس ۲ : مقدمات مربوط به کدهای محاسباتی بخش ۲: معادله‌ی بس ذره‌ای یا معادله‌ی تک ذره‌ای؟ 00:00:00
درس ۳ : مقدمات کدهای محاسباتی (III) : گرید FFT 00:00:00
درس ۴ : تابعی‌های تبادلی-همبستگی Exchange-Correlation Potential + MEAN FIELD APPROX.-POISSON SOLVER 00:00:00
درس ۵ : ساختن فایل‌های ورودی برای VASP 00:19:49
درس ۶ : اجرای اولیه + ساختار نواری + چگالی حالتها + تعیین ثابت شبکه 00:35:46
درس ۷ :‌بهینه‌سازی پارامترها (II) – تگ ENCUT و مقادیر KPOINT 00:08:33
درس ۸ : تمرین: کدنویسی برای استخراج ساختار نواری از فایل vasprun.xml + بهینه کردن پارامترها با awk و bash 00:00:00
درس ۹ : محاسبه انرژی تشکیل تهی جا (بخش اول) Formation energy of vacancies 00:04:43
درس ۱۰ : محاسبه انرژی تشکیل تهی جا (بخش دوم) Formation energy of vacancies 00:07:19
درس ۱۱ : اپتیک با DFPT 00:04:00
درس ۱۲ : ماتریس ایستای دی‌الکتریک با RPA یا تقریب فاز کاتوره‌ای 00:02:28
درس ۱۳: محاسبه سهم یونی در ماتریس دی الکتریک ایستا (Ionic Contribution) 00:03:28
درس ۱۴ : محاسبه ماتریس دی الکتریک وابسته به فرکانس با تقریب IPA 00:03:38
درس ۱۵ : محاسبه ماتریس دی الکتریک وابسته به فرکانس با RPA و DFT کامل 00:02:18
درس ۱۶: محاسبه انرژی جذب مولکول روی سطح و سد پراکندگی سطحی (surface Diffusion Barrier) با NEB (بخش I) 00:03:10
درس ۱7: محاسبه انرژی جذب مولکول روی سطح و سد پراکندگی سطحی (surface Diffusion Barrier) با NEB (بخش II) 00:23:00
شرکت در دوره
  • 150,000 تومان
  • دسترسی نامحدود

ابزارک جستجوی پیشرفته دوره ها

تمامی حقوق برای مهارت‌گستر محفوظ است!